Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych.)

Loos kotły przemysłowe

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Przedmiot Gwarancji

Niniejsza gwarancja dotyczy urządzeń (zwanych dalej „Urządzeniem/ami”) produkcji Bosch Thermotechnik GmbH i zapewnia serwis gwarancyjny wykonywany przez Loos Centrum Sp. z o.o., (zwanego dalej „Gwarantem”).

Gwarancja obejmuje prawo do bezpłatnego usunięcia wad, które wystąpią w okresie gwarancji, a które spowodowane są wadami konstrukcyjnymi i produkcyjnymi urządzenia.

Warunkiem uzyskania przez uprawnionego świadczeń gwarancyjnych jest wykonywanie obowiązkowych, regularnych (zgodnie z zaleceniami producenta), odpłatnych przeglądów Urządzenia oraz należyte wywiązanie się z obowiązków współpracy z gwarantem, w szczególności w zakresie obowiązków informacyjnych.

Terminy gwarancji

Terminy gwarancji liczone są od dnia pierwszego uruchomienia Urządzeń przez gwaranta, lecz nie mogą być dłuższe niż 27 miesięcy od daty dostawy urządzeń.

Zastosowanie mają następujące terminy gwarancji:

Koszty magazynowania i obsługi

Jeśli Kupujący opóźni przyjęcie towaru, Kupujący zwróci koszty poniesione przez nas, w szczególności koszty magazynowania (również przez osoby trzecie). Za każdy dzień zwłoki Kupujący zwróci nam koszty ryczałtu w wysokości 0.025% wartości netto zamówienia, a także jednorazowych wydatków w wysokości ryczałtu 1% wartości netto zamówienia, lub rzeczywistych jeżeli udowodnimy Kupującemu że poniesione przez nas koszty rzeczywiste są wyższe.

Postępowanie reklamacyjne

Uprawniony z gwarancji zgłasza niezwłocznie powstały problem, na piśmie na adres serwis@loos.pl, wraz kopią ostatniego protokołu przeglądu serwisowego.

Kupujący podaje wszystkie istotne szczegóły problemu, a w szczególności obowiązkowo:


Klienci posiadający stałe umowy serwisowe nie muszą przesyłać protokołu przeglądu serwisowego.

Gwarancja nie obejmuje:

Naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych takich jak: Usług serwisowych jak np. regulacja palnika, czyszczenie kotłów po stronie spalinowej, zmiany parametrów pracy oraz kontroli eksploatacyjnych wynikających z obsługi kotła.

Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia urządzenia spowodowane:

Gwarancją nie są objęte urządzenia:

Pobierz dokument:
Ogólne Warunki Gwarancji