Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych.)

Loos kotły przemysłowe

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

Rola pary

Para, która jest nieocenionym nonikiem ciepa w kotach przemysowych moe mie róne waciwoci. Ta, która jest stosowana w przypadku przemysu spoywczego nazywana jest par kulinarn. Jest to pozbawiona chemikaliów para nasycona, która powstaje z wody przygotowywanej bez uycia szkodliwych rodków chemicznych. To niezwykle wany aspekt, poniewa w przypadku zastosowania niewaciwych preparatów mogyby one osadza si na powierzchni danego produktu. Jako pary zaley od rónych czynników, takich jak rodzaj przygotowania wody uzupeniajcej, odgazowanie termiczne i kondycjonowanie wody zasilajcej oraz skad wody kotowej i odseparowanie wody od pary w kotle.

Universal UL-S

Materia ma znaczenie

Oprócz opisanych powyej aspektów, wany jest równie materia, z którego zbudowane s komponenty kotowni, aby jego waciwoci byy zgodne z wymogami technicznymi i higienicznymi, aczkolwiek sam materia kota nie ma wpywu na jako pary.

Podsumowanie

Powyszy raport wykazuje, e bezwzgldnym warunkiem dopuszczenia pary do kontaktu z ywnoci jest wytwarzanie jej wycznie w urzdzeniach speniajcych surowe wymagania przemysu spoywczego. Technologia BOSCH w poczeniu z latami dowiadcze w zakresie przygotowania wody kotowej na nowo definiuje pojcie pary kulinarnej i jest gwarancj otrzymania zdrowych i penowartociowych produktów. Jako wiatowy lider brany ju teraz wspópracujemy z wieloma koncernami dziaajcymi w przemyle spoywczym co potwierdza bogata lista referencyjna w kontekcie zrealizowanych inwestycji.

Uzdatnianie wody

Woda uywana w kotach powinna by specjalnie uzdatniana, aby ograniczy negatywne skutki dugotrwaej pracy instalacji, takie jak powstawanie kamienia kotowego, korozja, gromadzenie si osadu czy te powstawanie piany w kotle. Jej jako w znacznym stopniu wpywa na jako pary, w której moe zawiera si w postaci wilgotnoci. Przy zachowaniu orientacyjnych wartoci dla wody zasilajcej, zgodnych z norm EN 12953-10 lub wytycznymi producenta kota i zastosowaniu nielotnych rodków kondycjonujcych moliwe jest osignicie czystoci pary odpowiadajcej przewodnoci kondensatu poniej 3 μS / cm. W przypadku zanieczyszcze wody stosuje si róne mechaniczne metody filtracji. Aby z cakowit pewnoci wykluczy transfer czsteczek skorodowanych, w przewodzie pary instaluje si filtry ze stali szlachetnej. Natomiast w celu przystosowania wody kotowej ze strony chemicznej wykorzystuje si odsalanie w wyniku procesu odwróconej osmozy lub specjalne preparaty, które musz by dostosowane do celu pracy kota. rodki chemiczne uywane do oczyszczenia wody czy te dostosowania jej do uywania w danej instalacji, dobierane s nie przez producenta kota, a przez firm, której zosta on dostarczony i która uytkuje taki kocio. Staranne ich dobranie pozwala na osignicie dugotrwaej eksploatacji kotowni przy braku negatywnych skutków ich stosowania, gdy para ma bezporedni kontakt z produktem. Dozwolone jest stosowanie nielotnych rodków chemicznych takich jak np. siarczyn sodowy czy fosforan trójsodowy. Konieczne jest zastosowanie automatycznego odsalania, a w przypadku prawdopodobiestwa wystpienia niestabilnej pracy lub gwatownych zmian obcienia, naley zastosowa osuszacz pary.

Universal CSB

Konstrukcja kota parowego UNIVERSAL UL-S

Wicej informacji na temat pary w przemyle w Raporcie (PDF 1,8MB)